คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
มีหน้าที่ งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 งานพัฒนาศิษย์เก่า จะต้องดำเนินงานสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ และดำเนินงานอื่นตามที่คณบดีมอบหมาย
1.อาจารย์กิตติพิชญ์  โสภา ประธานกรรมการ
2.อาจารย์ขวัญยา  บุญเชิด กรรมการและเลขานุการ
3.นายสุชาติ  ด้วงทองกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ