Tag Archives: กฎหมาย

หนังตะลุงกฎหมาย
นิติศาสตร์ มรส.บริการวิชาการเป็นหนังตะลุง”กฎหมายและการเป็นพลเมืองดีเป็นเรื่องง่ายๆ”

ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสัมนากฎหมายเรื่อง สิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะนำองค์ความรู้ที่มีขยายผลไปสู่พี่น้องในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในท้องถิ่น ดังที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน [...]