Tag Archives: จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นิติศาสตร์ มรส.คว้าแชมป์ ตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2562 ระดับภูมิภาค

คว้าแชมป์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภูมิภาค จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรมผู้พิพากษา ภาค 8 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ และอาจารย์อภิชาติ โกศล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานทีม 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำ 2562 ระดับประเทศ  ณ สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร […]

นิติศาสตร์ มรส.จัดรับน้องใหม่กศ.บท (เกาะสมุย)และพาร่วม โครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง

โครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บท(เกาะสมุย)และพานักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินทางไปปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บท(เกาะสมุย) และพานักศึกร่วมโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์กีฬาสำหรับนักเรียน  ณ โรงเรียนวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นิติศาสตร์ มรส.ส่งนักศึกษาแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับภูมิภาค

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ และอาจารย์อภิชาติ โกศล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานทีม 2 ซึ่งนำทีมโดยนางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธิ์ นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด และนายเมธา มะหมัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท […]

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2561 ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 304,000  บาท   ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ สถานะ อาจารย์ขวัทยา  บุญเชิด สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ศึกษาชุมชนคลองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทางคดีความผิดตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ฐาณิตา  อินทร์ดำ ความผิดฐานดำรงชีพด้วยรายได้จากผู้ซึ่งค้าประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286  ศึกษาเปรียบเทียบกับความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ไปเพื่อหากำไรตามประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา 317 วรรค 3   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะขายเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย ผศ.ศักดิ์กฤต  แจมิตร ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงทะเลชายฝั่งในอ่าวบ้านดอนของตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน […]

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจัดคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

คลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้และแจกคู่มือทางกฎหมายสำหรับประชาชน จัดทำคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนรับทราบปัญหาทางกฎหมายของประชาชนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจะนำมาแก้ไขและให้ความช่วยเหลือต่อไป