Tag Archives: ชวน หลีกภัย

บทบาทนักกฎหมายกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ฟังบรรยายพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานี ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักกฎหมายกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดย นายชวน หลีกภัย  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องGA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เวลา 09.00-12.00 น.