ฟังบรรยายพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานี ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักกฎหมายกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดย นายชวน หลีกภัย  วันที่Continue Reading