Tag Archives: นนทชัย  โมรา

ไลฟ์สดนิติศาสตร์ มรส. น้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี” 7 สิงหาคม

ไลฟ์สดนิติศาสตร์ มรส. น้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี” 7 สิงหาคม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดงานวันรพีในครั้งนี้และความเคลื่อนไหวต่างๆของคณะนิติศาสตร์ อีกทั้งยังมีรุ่นพี่แนะเคล็ดลับการสอบติดเนติบัณฑิตไทยที่ใช้ระยะเวลาในการสอบเพียงครั้งเดียว และชมเหตุการณ์จำลองการพิพากษา ของศาล ที่ตัดสินคดี ตอน “ผัว 2018”ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/ccd.sru.ac.th/videos/431328750722020/

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 กรกฎาคม  2561 ณ ห้อง GA101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเชิญวิทยากร คือ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ มาบรรยายหัวข้อ “นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม ช่วยทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตน และสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาชีพกฎหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตออกไปทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคบริการต่างๆ ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในด้านเทคโนโลยี น่าจะดีกว่าในยุคก่อนๆ เพราะเป็นคนในรุ่น Gen Y Gen Z ในขณะที่เนื้อหาการเรียน การสอนเกี่ยวกับกฎหมายยังอยู่ในยุคเดิมๆ เนื้อหาและวิธีการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนที่จะผลิตนักนิติศาสตร์ ให้คิดเป็น คิดได้ และวิเคราะห์กฎหมายได้ การเรียนการสอนในชั้นเรียน จึงไม่ใช่การนำเสนอข้อมูลกฎหมายหรืออธิบายเนื้อหาของกฎหมายเป็นหลักเพราะข้อมูลเหล่านี้ นักศึกษาสามารถสืบค้นและหาได้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ในห้องเรียนควรมีการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอความคิดเห็นทางกฎหมายเพื่อให้นำกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม รวมถึง การนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมาศึกษา นอกเหนือจากข้อเท็จจริงหรือตัวอย่างที่ได้จากคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เพียงอย่างเดียว การพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งผู้เรียนให้มีการใช้กฎหมายอย่างวิเคราะห์ และเป็นธรรม […]