Tag Archives: บริการวิชาการ

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมมืออัยการคุ้มครองสิทธิฯ บริการวิชาการ ความปลอดภัยทางเพศแก่เยาวชน

บริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางเพศสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผศ.นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ธัญญาภัส  ทองมุสิทธิ์ อาจารย์พงศกร  ถิ่นเขาต่อ อาจารย์ศุภัทรชญา  วีระกูล อาจารย์อภิชาติ โกศลและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เดินทางไปยังโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง  อาจารย์ธัญญาภัส  ทองมุสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเปิดเผยว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชน โดยโครงการดังกล่าวจะบรรยายด้วยวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเพราะนักเรียนให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างมาก  ในการนี้ขอขอบคุณท่านอัยการญาดา รัตนอารักขา รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี(อำเภอไชยา)ที่สละเวลามาให้ความรู้แก่นักเรียน และขอขอบคุณผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ ที่มาเป็นประธานเปิดงาน(ได้ข่าวว่าท่านเรียนจบจากที่นี่) ขอบคุณอาจารย์บอย คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งยังคอยดูแลจัดสถานที่ให้ ขอบคุณพี่ๆนักศึกษาที่ไปรวมจัดทำสันทนาการให้ความบันเทิงพร้อมข้อคิดๆในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้  

นิติศาสตร์ มรส.จับมือสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน

นิติศาสตร์ มรส.จับมือสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน

       คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมมือกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “คลินิกกฎหมาย” ณ หมู่ 3 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย          วันที่ 5 กรกฎาคม 2561  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมมือกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “คลินิกกฎหมาย ” ณ หมู่ 3 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชนอีกด้วย โดยมี อาจารย์อภิชาติ โกศล อ.ศุภัทรชญา วีระกูล อ.ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ และ อ.พงศกร ถิ่นเขาต่อ โครงการนี้ได้ร่วมมือกับ สภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้สนับสนุนวิทยากร 2 คน คือ ทนายฤทธิรงค์ ทองสัมถทธิ์ และ ทนายพงศ์นิยะ นิยะกิจ   […]

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจัดคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

คลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้และแจกคู่มือทางกฎหมายสำหรับประชาชน จัดทำคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนรับทราบปัญหาทางกฎหมายของประชาชนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจะนำมาแก้ไขและให้ความช่วยเหลือต่อไป