นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 กรกฎาคม  2561 ณ ห้อง GA101Continue Reading

ขอความร่วมมือบัณฑิต

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 เข้าปรับปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำในระบบบริการการศึกษาของตนเองที่  http://reg.sru.ac.thContinue Reading