Tag Archives: บัณฑิต

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 กรกฎาคม  2561 ณ ห้อง GA101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเชิญวิทยากร คือ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ มาบรรยายหัวข้อ “นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม ช่วยทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตน และสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาชีพกฎหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตออกไปทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคบริการต่างๆ ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในด้านเทคโนโลยี น่าจะดีกว่าในยุคก่อนๆ เพราะเป็นคนในรุ่น Gen Y Gen Z ในขณะที่เนื้อหาการเรียน การสอนเกี่ยวกับกฎหมายยังอยู่ในยุคเดิมๆ เนื้อหาและวิธีการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนที่จะผลิตนักนิติศาสตร์ ให้คิดเป็น คิดได้ และวิเคราะห์กฎหมายได้ การเรียนการสอนในชั้นเรียน จึงไม่ใช่การนำเสนอข้อมูลกฎหมายหรืออธิบายเนื้อหาของกฎหมายเป็นหลักเพราะข้อมูลเหล่านี้ นักศึกษาสามารถสืบค้นและหาได้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ในห้องเรียนควรมีการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอความคิดเห็นทางกฎหมายเพื่อให้นำกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม รวมถึง การนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมาศึกษา นอกเหนือจากข้อเท็จจริงหรือตัวอย่างที่ได้จากคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เพียงอย่างเดียว การพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งผู้เรียนให้มีการใช้กฎหมายอย่างวิเคราะห์ และเป็นธรรม […]

บัณฑิตทุกคนช่วย มรส. ได้ง่ายๆเพียงกรอกข้อมูลบัณฑิต

ขอความร่วมมือบัณฑิต

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 เข้าปรับปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำในระบบบริการการศึกษาของตนเองที่  http://reg.sru.ac.th เมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลระบบ สำหรับส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาขอให้ติดต่อสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ประสานงานนางสาวปทิตตา  เมฆาสวัสดิ์  โทรศัพย์ 077 – 913 357