Tag Archives: ปฐมนิเทศนักกฎหมายของพระราชา

ปฐมนิเทศนักกฎหมายของพระราชา เน้น นศ. น้อมนำพระราโชบายในหลวง ร. 10

ปฐมนิเทศนักกฎหมายของพระราชา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ว่าที่นักกฎหมายของพระราชา รักษาการอธิการเผย เน้น นศ.น้อมนำพระราโชวาทในหลวงราชการที่ 10 มาพัฒนาท้องถิ่น เน้นให้นักศึกษาน้อมนำพระราโชบายในหลวงราชการที่ 10 มาพัฒนาท้องถิ่น โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทนักศึกษากับการรับใช้ท้องถิ่น” วันนี้ 25 กรกฎาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาน้องใหม่ ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทนักศึกษากับการรับใช้ท้องถิ่น” ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดี มรส. ประธานในพิธีเปิดเผยว่า ตามที่ในหลวงรัชการที่ 10 ได้ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ทำงานเพื่อชุมชนท้องถิ่นนั้น ทางราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงกำหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นตามปรัชญามหาวิทยาลัยเป็น “สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมารับใช้ชุมชนท้องถิ่น ด้านอาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มรส. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งได้ตระหนักถึงการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น รู้ถึงบทบาทและนำความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดแก่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทางคณะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทนักศึกษา […]