Tag Archives: ปฐมนิเทศ

บทบาทนักกฎหมายกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ฟังบรรยายพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานี ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักกฎหมายกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดย นายชวน หลีกภัย  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องGA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เวลา 09.00-12.00 น.

นิติศาสตร์ มรส.เปิดหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สิ้นสุดการรอคอย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาคพิเศษ) กำหนดการรับสมัคร หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 20 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 1.วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา 2.วันที่ 21 ตุลาคม 2561 สอบคัดเลือก 3.วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4.วันที่ […]

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 กรกฎาคม  2561 ณ ห้อง GA101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเชิญวิทยากร คือ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ มาบรรยายหัวข้อ “นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม ช่วยทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตน และสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาชีพกฎหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตออกไปทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคบริการต่างๆ ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในด้านเทคโนโลยี น่าจะดีกว่าในยุคก่อนๆ เพราะเป็นคนในรุ่น Gen Y Gen Z ในขณะที่เนื้อหาการเรียน การสอนเกี่ยวกับกฎหมายยังอยู่ในยุคเดิมๆ เนื้อหาและวิธีการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนที่จะผลิตนักนิติศาสตร์ ให้คิดเป็น คิดได้ และวิเคราะห์กฎหมายได้ การเรียนการสอนในชั้นเรียน จึงไม่ใช่การนำเสนอข้อมูลกฎหมายหรืออธิบายเนื้อหาของกฎหมายเป็นหลักเพราะข้อมูลเหล่านี้ นักศึกษาสามารถสืบค้นและหาได้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ในห้องเรียนควรมีการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอความคิดเห็นทางกฎหมายเพื่อให้นำกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม รวมถึง การนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมาศึกษา นอกเหนือจากข้อเท็จจริงหรือตัวอย่างที่ได้จากคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เพียงอย่างเดียว การพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งผู้เรียนให้มีการใช้กฎหมายอย่างวิเคราะห์ และเป็นธรรม […]

ปฐมนิเทศนักกฎหมายของพระราชา เน้น นศ. น้อมนำพระราโชบายในหลวง ร. 10

ปฐมนิเทศนักกฎหมายของพระราชา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ว่าที่นักกฎหมายของพระราชา รักษาการอธิการเผย เน้น นศ.น้อมนำพระราโชวาทในหลวงราชการที่ 10 มาพัฒนาท้องถิ่น เน้นให้นักศึกษาน้อมนำพระราโชบายในหลวงราชการที่ 10 มาพัฒนาท้องถิ่น โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทนักศึกษากับการรับใช้ท้องถิ่น” วันนี้ 25 กรกฎาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาน้องใหม่ ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทนักศึกษากับการรับใช้ท้องถิ่น” ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดี มรส. ประธานในพิธีเปิดเผยว่า ตามที่ในหลวงรัชการที่ 10 ได้ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ทำงานเพื่อชุมชนท้องถิ่นนั้น ทางราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงกำหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นตามปรัชญามหาวิทยาลัยเป็น “สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมารับใช้ชุมชนท้องถิ่น ด้านอาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มรส. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งได้ตระหนักถึงการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น รู้ถึงบทบาทและนำความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดแก่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทางคณะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทนักศึกษา […]