ฟังบรรยายพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานี ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักกฎหมายกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดย นายชวน หลีกภัย  วันที่Continue Reading

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีContinue Reading

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 กรกฎาคม  2561 ณ ห้อง GA101Continue Reading

ปฐมนิเทศนักกฎหมายของพระราชา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ว่าที่นักกฎหมายของพระราชา รักษาการอธิการเผย เน้น นศ.น้อมนำพระราโชวาทในหลวงราชการที่ 10 มาพัฒนาท้องถิ่น เน้นให้นักศึกษาน้อมนำพระราโชบายในหลวงราชการที่Continue Reading