นิติศาสตร์ มรส.จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำ

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา  ณ บ้านริมธาร คีรีวง อำเภอลานสกาContinue Reading