Tag Archives: ฝึกประสบการณ์

ประกาศผล สอบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2562

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผลการ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2562 1.หน่วยงานราชการต่างจังหวัด 2.หน่วยงานราชการในจังหวัด 3.สำนักงานทนายความ

ประกาศข้อมูลนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพกฎหมาย 2562

ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2562 1.ข้อมูลฝึกงาน 62 หน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.ข้อมูลฝึกงาน 62 หน่วยงานต่างจังหวัด 3.ข้อมูลฝึกงาน 62ทนายความ  

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายของนักศึกษาภาคปกติ 2561

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา นักศึกษาต้องยื่นเอกสารและดำเนินการตามปฏิทินนี้เท่านั้น นักศึกษาต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://law2.sru.ac.th นักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฐมนิเทศจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกรณีได้รับเรื่อง   ร้องเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด คณะฯจะระงับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมเรียกตัวกลับและดำเนินการทางวินัยนักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพถือเป็นกิจกรรมบังคับตามโครงการสมรรถนะ 9 ฐานทางการศึกษา หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่นายสุชาติ ด้วงทองกุล นักวิชาการศึกษา  โทร 077-913378  ในวัน เวลาราชการ เอกสารแนบ ปฏิทินกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายของนักศึกษาภาคปกติ แบบแจ้งความประสงค์ขอฝึกงาน ข้อมูลหน่วยงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2560