Tag Archives: มหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดเทียนพรรษา

นิติศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดเทียนพรรษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส.จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นตำบลขุนทะเล พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกคณะเข้าร่วม ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในการประกวดเทียนพรรษาในครั้งนี้คณะนิติศาสตรได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม โดยตั้งขบวนเทียนพรรษา บริเวณถนนหน้าอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ [cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=HJiUzKnWlLU” video_width=”500″ video_height=”250″][/cs_video] ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง facebook

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกันคุณภาพ

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุดตาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก โดยเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ทองแจ่ม เป็นกรรมการ และดร.ชมพูนุท  ชัยรัตนะ เป็นกรรมการเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล  อุ้ยดำรงธรรม หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้ สถาบันการศึกษาจัดทำการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปีนั้น อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมาตลอด รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งได้กำหนดหลักการพัฒนาและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพไว้แตกต่างจากเดิมนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้เกิดการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติในการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) […]

กิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”นิติศาสตร์(มรภ.)สุราษฎร์ธานี

ต้นรวงผึ้ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป ณ บริเวณหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ ต่อด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมวชิราลงกรณ และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ภายในและรอบนอกมหาวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษานิติศาสตร์ทุกชั้นปีร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้(ต้นรวงผึ้ง) บริเวณหน้าคณะนิติศาสตร์และกิจกรรม Big cleaning day โดยทำความสะอาดจากทางเข้ามหาวิทยาลัยจนถึงบริเวณรอบๆคณะนิติศาสตร์ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ของปวงชนชาวไทย   ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง Facebook