Tag Archives: ยุติธรรม

นิติศาสตร์ มรส.นำนักศึกษาร่วมโต้คารมอุดมศึกษา กิจกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย 2561

โต้คารมอุดมศึกษา

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ” ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2561 “ วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับมอบโล่ โดย นางพิลาศลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมการโต้คารมอุดมศึกษาในหัวข้อ “ยุติข้อพิพาทด้วยการเจรจา ยังไง๊! ก็ดีกว่าให้ศาลตัดสิน” [cs_video column_size=”1/1″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=HvFFQXUYFiQ” video_width=”500″ video_height=”250″][/cs_video] ฝ่ายเสนอ 1. นายพราณัติ ยอดมณี 2. นายจักรกฤษ […]

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2561 ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 304,000  บาท   ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ สถานะ อาจารย์ขวัทยา  บุญเชิด สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ศึกษาชุมชนคลองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทางคดีความผิดตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ฐาณิตา  อินทร์ดำ ความผิดฐานดำรงชีพด้วยรายได้จากผู้ซึ่งค้าประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286  ศึกษาเปรียบเทียบกับความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ไปเพื่อหากำไรตามประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา 317 วรรค 3   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะขายเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย ผศ.ศักดิ์กฤต  แจมิตร ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงทะเลชายฝั่งในอ่าวบ้านดอนของตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน […]