Tag Archives: รพีเกมส์

นิติศาสตร์ มรส.จัดกีฬา”ลูกพ่อรพีเกมส์”เน้นสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชากฎหมาย

ลูกพ่อรพีเกมส์

คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์(ลูกพ่อรพีเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 17-20 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวเปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์(ลูกพ่อรพีเกมส์) และชื่นชมการทำงานของสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์หลังจากทราบเป็นความคิดริเริ่มของนักศึกษา เป็นการดำเนินของสโมสรนักศึกษาชื่นชมในความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ประหยัด เรียบง่ายแต่ก็ดูสวยงาม และอยากให้คณะนิติศาสตร์เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ และชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในทุกภาคส่วน นายพีระพัฒน์  ทองมา นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า การจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์(ลูกพ่อรพีเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2561  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชากฎหมาย ส่งเสริมให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ดีของนักศึกษาในอนาคต การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีนักกีฬาและผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 600 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล  ตะกร้อ เปตองและกีฬาพื้นบ้าน กำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 17- 20 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง Facebook […]