Tag Archives: สิทธิมนุษยชน

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีบูรณาการเรียนการสอนให้นศ.เรียนรู้นอกห้องเรียน

บูรณาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมให้มีการอภิปราย ถึงปัญหาของโครงการที่ภาครัฐจัดสรรให้กับประชาชน แล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาของกลุ่ม หัวข้อ “โครงการพัฒนาที่มีผลกระทบ”   โดยให้นักศึกษา ศึกษาปัญหาที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรโครงการให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัย แต่กลับก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนที่เราอยู่ ทั้งนี้นักศึกษาคณะนิติศาตร์ ได้ดำเนินการเขียนถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตนเองอยู่ 4 โครงการด้วยกันคือ 1.โครงการท่าเรือน้ำลึกปากปารา จ.สตูล 2.โครงการทิ้งขยะในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 3.โครงการสร้างทางรถไฟ พุนพิน-ดอนสัก 4.โครงการทำคลองระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช รายชื่อนักศึกษา นางสาวพรนภา พูนแก้ว  นางสาวทัศนียพร เหมทานนท์  นางสาวจุฑาทิพย์ สังเมฆ  นางสาวอภิญญา ทองสีสัน นางสาวอารียา ยามา นางสาววรนาฎ เสวกวัง  นางสาวมนทกานต์ จุลเกลี้ยง  นางสาวกมลชนก ศรีเปารยะ  นายภานุวัฒน์ แก้วศรีสุข นายอภิชาติ […]

มรส.ร่วมมือกศม.จัดสัมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้

มรส.ร่วมมือกศม.จัดสัมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 เปิดเผยว่า การสัมมนาในวันนี้ จะสะท้อนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ จากกลุ่มเครือข่ายผู้นําท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน สื่อสารมวลชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสําคัญในเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ สร้างสํานึกให้ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ดังคํากล่าวที่ว่า “รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ ” ซึ่งจะทําให้สังคมเกิดความสงบและสันติสุขสืบไป   นายชาติชาติ สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาติ และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้  [cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=UU9MqUo132c” video_width=”500″ video_height=”250″][/cs_video] จากนั้นก็อภิปราย หัวข้อ “การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้” โดย อาจารย์ภูภนัช  รัตนชัย หัวหน้าฝ่ายวารสาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  นายเชิดชาย  ช่วงเสน ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสถาพร  […]

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจัดคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

คลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้และแจกคู่มือทางกฎหมายสำหรับประชาชน จัดทำคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนรับทราบปัญหาทางกฎหมายของประชาชนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจะนำมาแก้ไขและให้ความช่วยเหลือต่อไป