Tag Archives: อบรม

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีบูรณาการเรียนการสอนให้นศ.เรียนรู้นอกห้องเรียน

บูรณาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมให้มีการอภิปราย ถึงปัญหาของโครงการที่ภาครัฐจัดสรรให้กับประชาชน แล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาของกลุ่ม หัวข้อ “โครงการพัฒนาที่มีผลกระทบ”   โดยให้นักศึกษา ศึกษาปัญหาที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรโครงการให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัย แต่กลับก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนที่เราอยู่ ทั้งนี้นักศึกษาคณะนิติศาตร์ ได้ดำเนินการเขียนถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตนเองอยู่ 4 โครงการด้วยกันคือ 1.โครงการท่าเรือน้ำลึกปากปารา จ.สตูล 2.โครงการทิ้งขยะในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 3.โครงการสร้างทางรถไฟ พุนพิน-ดอนสัก 4.โครงการทำคลองระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช รายชื่อนักศึกษา นางสาวพรนภา พูนแก้ว  นางสาวทัศนียพร เหมทานนท์  นางสาวจุฑาทิพย์ สังเมฆ  นางสาวอภิญญา ทองสีสัน นางสาวอารียา ยามา นางสาววรนาฎ เสวกวัง  นางสาวมนทกานต์ จุลเกลี้ยง  นางสาวกมลชนก ศรีเปารยะ  นายภานุวัฒน์ แก้วศรีสุข นายอภิชาติ […]

นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการอบรมมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการอบรมมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่3-4 สิงหาคม 2560 ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง หัวหน้าฝ่ายงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการได้จัดโครงการอบรมการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องพุดตาน อาคารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากร ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร การอบรมการเขียนหนังสือ ตำราในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนหนังสือ  ตำราเรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนหนังสือ ตำราวิชาการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพทางวิชาการสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไปได้ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิ หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีในการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กับทางวิทยากรเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา