โครงการความรู้คู่คุณธรรมสู่วิชาชีพกฎหมาย

วันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการความรู้คู่คุณธรรมสู่วิชาชีพกฎหมาย ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาContinue Reading