Tag Archives: อาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล

นิติศาสตร์ มรส.คว้าแชมป์ ตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2562 ระดับภูมิภาค

คว้าแชมป์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภูมิภาค จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรมผู้พิพากษา ภาค 8 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ และอาจารย์อภิชาติ โกศล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานทีม 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำ 2562 ระดับประเทศ  ณ สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร […]

นิติศาสตร์ มรส.ส่งนักศึกษาแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับภูมิภาค

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ และอาจารย์อภิชาติ โกศล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานทีม 2 ซึ่งนำทีมโดยนางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธิ์ นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด และนายเมธา มะหมัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท […]

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับชุมชนจัดโครงการโรงเรียนพลเมือง

โรงเรียนพลเมือง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการโรงเรียนพลเมืองขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเชวง ช่วยบำรุง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และอดีตนายกองค์การบริการส่วนตำบลโมถ่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ     วันที่26 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้บรรยาย หัวข้อ “กฎหมายใกล้ตัวสำหรับเด็กและเยาวชน” โดย อาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล และอาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ และอาจารย์พงศกร  ถิ่นเขาต่อ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสัมมนา “รู้หน้าที่ มีวินัย ห่างไกลยาเพติด มีจิตสาธารณะ” และกิจกรรมนันทนาการโดย ร้อยตรีอารมณ์  หมวดเพ็ง , จ่าสิบเอกปราโมทย์ แก้วประถม และ สิบเอกอรุณ แก้วเจริญ วิทยากรจาก ค่ายวิภาวดีรังสิต  กรมทหารราบที่ 25 จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากที่นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง นำคณะวิทยากร อาจารย์ และนักศึกษา  […]