Tag Archives: อุดมศึกษา

นิติศาสตร์ มรส.นำนักศึกษาร่วมโต้คารมอุดมศึกษา กิจกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย 2561

โต้คารมอุดมศึกษา

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ” ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2561 “ วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับมอบโล่ โดย นางพิลาศลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมการโต้คารมอุดมศึกษาในหัวข้อ “ยุติข้อพิพาทด้วยการเจรจา ยังไง๊! ก็ดีกว่าให้ศาลตัดสิน” [cs_video column_size=”1/1″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=HvFFQXUYFiQ” video_width=”500″ video_height=”250″][/cs_video] ฝ่ายเสนอ 1. นายพราณัติ ยอดมณี 2. นายจักรกฤษ […]

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกันคุณภาพ

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุดตาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก โดยเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ทองแจ่ม เป็นกรรมการ และดร.ชมพูนุท  ชัยรัตนะ เป็นกรรมการเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล  อุ้ยดำรงธรรม หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้ สถาบันการศึกษาจัดทำการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปีนั้น อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมาตลอด รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งได้กำหนดหลักการพัฒนาและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพไว้แตกต่างจากเดิมนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้เกิดการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติในการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) […]

บัณฑิตทุกคนช่วย มรส. ได้ง่ายๆเพียงกรอกข้อมูลบัณฑิต

ขอความร่วมมือบัณฑิต

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 เข้าปรับปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำในระบบบริการการศึกษาของตนเองที่  http://reg.sru.ac.th เมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลระบบ สำหรับส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาขอให้ติดต่อสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ประสานงานนางสาวปทิตตา  เมฆาสวัสดิ์  โทรศัพย์ 077 – 913 357