โต้คารมอุดมศึกษา

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ”Continue Reading

ประกันคุณภาพ

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณContinue Reading

ขอความร่วมมือบัณฑิต

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 เข้าปรับปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำในระบบบริการการศึกษาของตนเองที่  http://reg.sru.ac.thContinue Reading