นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำเร็จเนติบัณฑิตไทยสมัย 65 และสมัย 66 จำนวน 5 คน ได้แก่Continue Reading