Tag Archives: เยาวชน

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมมืออัยการคุ้มครองสิทธิฯ บริการวิชาการ ความปลอดภัยทางเพศแก่เยาวชน

บริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางเพศสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผศ.นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ธัญญาภัส  ทองมุสิทธิ์ อาจารย์พงศกร  ถิ่นเขาต่อ อาจารย์ศุภัทรชญา  วีระกูล อาจารย์อภิชาติ โกศลและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เดินทางไปยังโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง  อาจารย์ธัญญาภัส  ทองมุสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเปิดเผยว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชน โดยโครงการดังกล่าวจะบรรยายด้วยวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเพราะนักเรียนให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างมาก  ในการนี้ขอขอบคุณท่านอัยการญาดา รัตนอารักขา รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี(อำเภอไชยา)ที่สละเวลามาให้ความรู้แก่นักเรียน และขอขอบคุณผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ ที่มาเป็นประธานเปิดงาน(ได้ข่าวว่าท่านเรียนจบจากที่นี่) ขอบคุณอาจารย์บอย คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งยังคอยดูแลจัดสถานที่ให้ ขอบคุณพี่ๆนักศึกษาที่ไปรวมจัดทำสันทนาการให้ความบันเทิงพร้อมข้อคิดๆในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้  

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเป็นกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง  และมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตยและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคลองวายร่วมด้วย นักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการฟังการสัมนากฎหมายเรื่องสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี นางสาวธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์  เปิดเผยว่า ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ต้องขอบคุณครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 3 โรงเรียนโดยเฉพาะครูใหญ่รร.ตชด.บ้านยางโพรงที่ให้การต้อนรับอย่างดีเป็นโรงเรียนที่ถือว่าเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีพืชผักทุกชนิดรวมทั้งผลไม้ครบครัน ขอบคุณนู๋ตาที่พาเยี่ยมชมนะคะและขอบคุณวิทยากรจากสภาทนายความและคุณนัฐพร ชูเพชร นักจัดรายวิทยุช่องสสวท.สุราษฎร์ธานี ที่มาให้ความรู้นักเรียน และขอบคุณพี่ๆนักศึกษาพี่ตั้ม พี่มุก พี่เนเน่ พี่ออยที่ไปให้ความบันเทิงและสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆนะคะ