Tag Archives: แจ้งความ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มรส.ฝึกนักศึกษารับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มรส.ฝึกนักศึกษารับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคใต้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย และรับเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชน วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ บ้านเหนือท่า ม.4 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี   อาจารย์สมชาย บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการรับใช้สังคม โดยการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นต่างๆได้มีความรู้ ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและกระบวนการในการแจ้งความร้องทุกข์ การบังคับใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์การขอรับเงินค่าตอบแทนและค่าทดแทน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่บังคับใช้ในสังคมได้อย่างถูกต้องและเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เห็นการทำงานจริง ปฎิบัติงานจริง จบออกไปเป็นบัณฑิตที่ทำงานรับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่อไป [cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”training-students” cs_gal_pagination=”On”]  

ลงพื้นที่บ้านทุ่งพลับ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ลงพื้นที่บ้านทุ่งพลับ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่บ้านทุ่งพลับ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ ให้ความรู้กฎหมาย เรื่องการแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

โครงการให้ความรู้กฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยอาจารย์สมชาย บุญคงมาก ออกให้ความรู้กฎหมาย ในโครงการ “ให้ความรู้กฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา” ณ บ้านทุ่งพลับ หมู่ 5 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี และขอขอบพระคุณท่านวิทยากร อาจารย์ภูภณัช รัตนชัย,ทนายวิวัฒน์ สะหมาด เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้ความรู้ในทางวิชาการและแนวปฏิบัติ