Tag Archives: ในพื้นที่

นิติศาสตร์ มรส.จัดรับน้องใหม่กศ.บท (เกาะสมุย)และพาร่วม โครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง

โครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บท(เกาะสมุย)และพานักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินทางไปปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บท(เกาะสมุย) และพานักศึกร่วมโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์กีฬาสำหรับนักเรียน  ณ โรงเรียนวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีบูรณาการเรียนการสอนให้นศ.เรียนรู้นอกห้องเรียน

บูรณาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมให้มีการอภิปราย ถึงปัญหาของโครงการที่ภาครัฐจัดสรรให้กับประชาชน แล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาของกลุ่ม หัวข้อ “โครงการพัฒนาที่มีผลกระทบ”   โดยให้นักศึกษา ศึกษาปัญหาที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรโครงการให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัย แต่กลับก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนที่เราอยู่ ทั้งนี้นักศึกษาคณะนิติศาตร์ ได้ดำเนินการเขียนถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตนเองอยู่ 4 โครงการด้วยกันคือ 1.โครงการท่าเรือน้ำลึกปากปารา จ.สตูล 2.โครงการทิ้งขยะในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 3.โครงการสร้างทางรถไฟ พุนพิน-ดอนสัก 4.โครงการทำคลองระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช รายชื่อนักศึกษา นางสาวพรนภา พูนแก้ว  นางสาวทัศนียพร เหมทานนท์  นางสาวจุฑาทิพย์ สังเมฆ  นางสาวอภิญญา ทองสีสัน นางสาวอารียา ยามา นางสาววรนาฎ เสวกวัง  นางสาวมนทกานต์ จุลเกลี้ยง  นางสาวกมลชนก ศรีเปารยะ  นายภานุวัฒน์ แก้วศรีสุข นายอภิชาติ […]

ประสานกับการฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยเหลือกรณีที่ไฟฟ้าในพื้นที่ดับและกระชากบ่อย

ไฟฟ้าในพื้นที่ดับ

ชาวบ้านบ้านต่อเรือ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มาขอความช่วยเหลือให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ประสานกับการฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช ช่วยเหลือกรณีที่ไฟฟ้าในพื้นที่ดับและกระชากบ่อย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 การให้ความช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือติดต่อประสานงานการไฟฟ้าภาค (จ.นครศรีธรรมราช) ตอนนี้มีการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย