ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2565): กรกฎาคม – ธันวาคม

วารสาร ฉบับที่ 12

วารสารนี้ เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทยตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

ต้นฉบับทุกเรื่องที่พิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ด้วยรูปแบบ Double – blind Peer review เฉพาะสาขานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 12/08/2022

ที่มา https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/issue/view/17527