ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2561): กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

วารสาร ฉบับที่ 4

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Law and Local Society Journal

Suratthani Rajabhat University

ISSN  2586 – 8802  ISSN 2651 – 2157 (Online)

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น
               วารสารนี้ เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทยตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

 เจ้าของ                     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ที่ปรึกษา                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

                                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

                                  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ที่มา https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/issue/view/12295