ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2562): กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

วารสาร ฉบับที่ 6

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

วารสารนี้ เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทยตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 12/28/2019

ที่มา https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/issue/view/16180