ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563): กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

วารสาร ฉบับที่ 8

วารสารนี้ เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทยตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 12/29/2020

ที่มา https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/issue/view/16816