เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

Administrative-law01
เทพพร ฉิมพิมล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง บัดนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๒ หมู่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวน กลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
๑. จำนวนรุ่นละ ๘๐ คน
๒. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในท้องถิ่น และผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพในสายกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
๓. คุณสมบัติ
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
๒. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะนิติศาสตร์กำหนด
๓. มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตรการศึกษา
๔. มีศักยภาพในการนำความรู้ที่จะได้รับจากการอบรมในหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือกระบวนการยุติธรรม

เอกสารหลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
๒. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้วจำนวน ๓ รูป (รวมที่ติดบนใบสมัคร)
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นใบเปลี่ยนชื่อกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน

ค่าธรรมเนียม
๑. ค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบคัดเลือก ๒๐๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร ( รวมค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรม) ๗๐,๐๐๐ บาท
๓. สำหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ๔,๕๐๐ บาท

กำหนดการฝึกอบรม
๑. วันและเวลาในการอบรม ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒. ช่วงเวลาในอบรม ( ๙ เดือน)
๒.๑. สำหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต เริ่มเดือนสิงหาคม
๒.๒. หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เริ่มเดือนสิงหาคม
วิธีการคัดเลือก
ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย กฎหมายปกครอง และกฎหมายมหาชน เพื่อพิจารณาประสบการณ์ ศักยภาพ บุคลิกภาพ ความตั้งใจ และความพร้อมในการที่จะศึกษา

การวัดผลและการผ่านการฝึกอบรม
๑. การวัดผล ภาคบรรยายข้อสอบอัตนัย ๕ หมวดวิชาและสอบภาคปฏิบัติ ๔ หัวข้อโดยทั้งสองภาคได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
๒. เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม ผู้ที่จะผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองจะต้อ
๒.๑. เข้าร่วมอบรมต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดของหลักสูตร
๒.๒. สอบผ่านทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมสอบไม่ผ่านการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ไขได้ตามตารางการสอบในรุ่นถัดไปตามที่โครงการประกาศกำหนดจนกว่าจะสอบผ่านตามเกณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจสมัครได้ที่ 
๑.สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๒ หมู่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. สมัครออนไลน์ ( กำลังรอเปิดบัญชีคณะอยู่ครับ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ขวัญทยา  บุญเชิด     มือถือ 08-7418-4419 kwan.sru48@gmail.com
คุณนราวดี  ถาวรานุรักษ์ มือถือ 0869981547 Food_10@windowslive.com