เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง บัดนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๒ หมู่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวน กลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
๑. จำนวนรุ่นละ ๘๐ คน
๒. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในท้องถิ่น และผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพในสายกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
๓. คุณสมบัติ
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
๒. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะนิติศาสตร์กำหนด
๓. มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตรการศึกษา
๔. มีศักยภาพในการนำความรู้ที่จะได้รับจากการอบรมในหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือกระบวนการยุติธรรม

เอกสารหลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
๒. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้วจำนวน ๓ รูป (รวมที่ติดบนใบสมัคร)
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นใบเปลี่ยนชื่อกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน

ค่าธรรมเนียม
๑. ค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบคัดเลือก ๒๐๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร ( รวมค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรม) ๗๐,๐๐๐ บาท
๓. สำหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ๔,๕๐๐ บาท

กำหนดการฝึกอบรม
๑. วันและเวลาในการอบรม ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒. ช่วงเวลาในอบรม ( ๙ เดือน)
๒.๑. สำหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต เริ่มเดือนสิงหาคม
๒.๒. หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เริ่มเดือนสิงหาคม
วิธีการคัดเลือก
ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย กฎหมายปกครอง และกฎหมายมหาชน เพื่อพิจารณาประสบการณ์ ศักยภาพ บุคลิกภาพ ความตั้งใจ และความพร้อมในการที่จะศึกษา

การวัดผลและการผ่านการฝึกอบรม
๑. การวัดผล ภาคบรรยายข้อสอบอัตนัย ๕ หมวดวิชาและสอบภาคปฏิบัติ ๔ หัวข้อโดยทั้งสองภาคได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
๒. เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม ผู้ที่จะผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองจะต้อ
๒.๑. เข้าร่วมอบรมต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดของหลักสูตร
๒.๒. สอบผ่านทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมสอบไม่ผ่านการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ไขได้ตามตารางการสอบในรุ่นถัดไปตามที่โครงการประกาศกำหนดจนกว่าจะสอบผ่านตามเกณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจสมัครได้ที่ 
๑.สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๒ หมู่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. สมัครออนไลน์ ( กำลังรอเปิดบัญชีคณะอยู่ครับ)

วิทยากร

          โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขากฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากศาลปกครอง สถาบันการศึกษา และอื่นๆซึ่งได้รับการตอบรับแล้ว ดังนี้

          วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครอง

          ๑. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด

๒. รศ.ดร.วิษณุ วรัญญู                        รองประธานศาลปกครองสูงสุด

๓. อาจารย์นพดล   เฮงเจริญ                รองประธานศาลปกครองสูงสุด

๔. อาจารย์ประสิทธิศักดิ์ มีลาภ              ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด

๕. อาจารย์สุชาติ มงคลเลิศลพ               ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด

๖. อาจารย์ประวิตร บุญเทียม                ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

๗. อาจารย์สมชัย วัฒนการุณ                ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

๘. อาจารย์สมรรถชัย วิศาลาภรณ์           ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

๙. อาจารย์ ดร.บุญอนันต์ วรรณพานิชย์     ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๐. อาจารย์ ดร.มานิตย์ วงศ์เสรี            ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๑. อาจารย์ไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข            ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๒. อาจารย์อนุพงศ์ สุขเกษม                ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๓. อาจารย์กิตดนัย ธรมธัช                 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๔. อาจารย์ประนัย  วณิชชานนท์          ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๕. อาจารย์ ดร.ประสาท  พงษ์สุวรรณ์     ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๖. อาจารย์วชิระ   ชอบแต่ง               ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต

๑๗. รศ.ดร.สายทิพย์  สุคติพันธ์              ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช

          วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาอื่น

๑. ศ.บรรเจิด สิงคะเนติ                       คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒. รศ.มานิตย์  จุมปา                       คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. ศ.(พิเศษ) ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์      สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔. ศ.สมยศ  เชื้อไทย                          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๕. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๑. ผศ.ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์                  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๒. ผศ.ดร.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ               คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๓. ผศ.นนทชัย  โมรา                         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๔. ผศ.เพชร  ขวัญใจสกุล                     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๕. ดร.นพดล  ทัดระเบียบ                    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ขวัญทยา  บุญเชิด     มือถือ 08-7418-4419 kwan.sru48@gmail.com
คุณนราวดี  ถาวรานุรักษ์ มือถือ 0869981547 Food_10@windowslive.com