กศบ2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 15 พ.ค. – 15 ก.ค ๒๕๖๓ ณ คณะนิติศาสตร์Continue Reading

ยินดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพิชญ์ โสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัชทีปต์ จิรหิรัญธนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภัทรชญา วีระกูลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ สังกัด คณะนิติศาสตร์Continue Reading

ประกาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศ รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ภาคปกติ  ประจำปี 2563 และขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้ 1.Continue Reading

เปิดรับสมัคร

ที่มาของหลักสูตร ในสถานการณ์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน ถ้าจะสอบเลื่อนชั้นยศเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร จะต้องมีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์พิจารณาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงวางแผนจัดทำหลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน(กระบวนการยุติธรรม) และในการประกอบธุรกิจทั้งหลาย พ่อค้า ประชาชนContinue Reading

ค่ายอาสา

ความรู้ไม่ได้มีแค่ในตำรา การศึกษาไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสากับนักกฎหมาย วันที่ 7 ก.พ. 2563 ผศ.นนทชัย โมราContinue Reading

ขอแสดงความยินดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร ถิ่นเขาต่อ สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีContinue Reading

tci

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่ม 2 โดยผ่านการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal CitationContinue Reading

ภาคบัณฑิต

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563Continue Reading

ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์ผู้สอนนิติศาสตรมหาบัณฑิตขึ้น วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Continue Reading