สอบผ่านใบอนุญาตว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 13 คน  ประกอบด้วย 1) นายสรยุทธ อริวสะโร 2) นายสุวัฒน์ ธรรมบำรุงContinue Reading

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำเร็จเนติบัณฑิตไทยสมัย 65 และสมัย 66 จำนวน 5 คน ได้แก่Continue Reading