Category Archives: งานวิจัย

งานวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2561 ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 304,000  บาท   ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ สถานะ อาจารย์ขวัทยา  บุญเชิด สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ศึกษาชุมชนคลองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทางคดีความผิดตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ฐาณิตา  อินทร์ดำ ความผิดฐานดำรงชีพด้วยรายได้จากผู้ซึ่งค้าประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286  ศึกษาเปรียบเทียบกับความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ไปเพื่อหากำไรตามประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา 317 วรรค 3   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะขายเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย ผศ.ศักดิ์กฤต  แจมิตร ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงทะเลชายฝั่งในอ่าวบ้านดอนของตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน […]

งานวิจัยปี 2560

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2560 ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 180,000  บาท   ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ หมายเหตุ ผศ.ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์ ร่วมกับ นางสาวนิรมล ยินดี กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัด         สุราษฎร์ธานี 60,000 นายรพี  พิกุลงาม สิทธิของผู้ค้ำประกัน ศึกษากรณีสิทธิก่อนการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกัน 60,000 นายเพชร  ขวัญใจสกุล มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดี อาญาในชั้นก่อนฟ้อง   60,000

งานวิจัยปี 2559

research

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ 1 นางสาวฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยกับการสืบสวนสอบสวนของประเทศมาเลเซีย รายได้ 2559 30,000 ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน 2 นางสาววิไลวรรณ์ บุญลอย การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐฟิลลิปินส์ รายได้ 2559 30,000 ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน 3 นางสาวสุนิสา หาบสา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสู รายได้ 2559 30,000 ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน 4 นายภูภณัช รัตนชัย กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทชุมชน กรณีศึกษาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7        ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน               จ.สุราษฎร์ธานี รายได้ 2559 60,000 ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน  5 ผศ.สิทธิกร […]

งานวิจัยปี 2558

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ  1 นางสาวขวัญทยา บุญเชิด มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมพุมเรียง      อ.ไชยา   จ.สุราษฎร์ธานี รายได้ 2558  30,000  ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว  2  นางสาวรัชนี สุขสวัสดิ์  ปัญหาเขตอำนาจสอบสวนในการดำเนินคดีอาญาของเด็กและเยาชน ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.2553 รายได้ 2558  30,000  ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว 3 นายกิตติพิชญ์  โสภา มาตรการทางกฎหมายในการซื้อสิทธิ ขายเสียง  กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 รายได้ 2558 30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว 4 นายสมชาย  บุญคงมาก ปัญหาการถ่วงดุลการไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 145/1 รายได้ 2558 50,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว รายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับทุนภายนอก […]

งานวิจัยปี 2557

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ 1 นายภูภณัช  รัตนชัย หลักการเบญจศีลที่มีอิทธิพลต่อประมวลกฎหมายอาญา : กรณีศึกษาหมวดว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและหมวดว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รายได้ 2557 30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว 2 นางสาวนิรมล  ยินดี ปัญหาทางกฎหมายในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา รายได้ 2557 30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว 3 นางสาวพรวิไล อุ้ยดำรงธรรม ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร :  ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล  นาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม     จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายได้ 2557 30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว 4 นายศักดิ์กฤต แจมิตร ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล :  ศึกษากรณีการใช้พื้นที่ทางทะเล ตำบลตะเคียนทอง  อำเภอกาญจนดิษฐ์                  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายได้ 2557 60,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว 5 นายรพี  พิกุลงาม มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าเงาะโรงเรียน รายได้ […]

ปี พ.ศ. 2553

  งานวิจัยปี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน 2553 วิเคราะห์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาไทยของคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    นางสาวเพ็ญวดี ภักดีคำ , นายเพชร  ขวัญใจสกุล และนายรพี  พิกุลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งานวิจัยปี 2552

งานวิจัยปี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน 2552 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    นายทศพร  จินดาวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2552 กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภาคธุรกิจ : ศึกษา กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน  ว่าที่ ร.ต.ณฐภัทร  ถิรารางค์-กูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2552 การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาบังคับใช้ในชุมชนแทนการลงโทษจำคุก : ศึกษากรณีตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี    นายชาญชัย  ชูทุ่งยอ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2552 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    นายศักดิ์ชัย  บุญรอดรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2552 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี    นายพงศกร ถิ่นเขาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี