งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2561 ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 304,000  บาท   ผู้วิจัยContinue Reading

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2560 ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 180,000  บาท   ผู้วิจัยContinue Reading

research

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ 1 นางสาวฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยกับการสืบสวนสอบสวนของประเทศมาเลเซียContinue Reading

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ  1 นางสาวขวัญทยา บุญเชิด มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์Continue Reading

  งานวิจัยปี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน 2553 วิเคราะห์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาไทยของคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    นางสาวเพ็ญวดีContinue Reading

งานวิจัยปี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน 2552 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    นายทศพร  จินดาวรรณContinue Reading