วันรพี

วัน7 ส.ค. 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์Continue Reading

CHICAGO_KENT

วันที่ 4 สิงหาคม 2562  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี หลักสูตรนิติมหาบัณฑิตได้รับเกียรติจาก Dear prof. HaroldContinue Reading

หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง บัดนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒Continue Reading

บทบาทนักกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักกฎหมายกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”Continue Reading

ฟังบรรยายพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานี ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักกฎหมายกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดย นายชวน หลีกภัย  วันที่Continue Reading

ถวายเทียนพรรษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาและร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดภูธรอุทิศสิทธิราม วันที่ 12 กรกฎาคม 2562Continue Reading

พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษาContinue Reading

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผลการ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2562 1.หน่วยงานราชการต่างจังหวัด 2.หน่วยงานราชการในจังหวัด 3.สำนักงานทนายความ

ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2562 1.ข้อมูลฝึกงาน 62 หน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.ข้อมูลฝึกงาน 62 หน่วยงานต่างจังหวัดContinue Reading

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา นักศึกษาต้องยื่นเอกสารและดำเนินการตามปฏิทินนี้เท่านั้น นักศึกษาต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่  https://law.sru.ac.th นักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฐมนิเทศจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด คณะฯจะระงับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมเรียกตัวกลับ และดำเนินการทางวินัยนักศึกษาทุกราย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพถือเป็นกิจกรรมบังคับตามโครงการสมรรถนะ 9Continue Reading