คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 1.ประกาศรับสมัครlaw9112559 2.ใบสมัครนักศึกษาใหม่-ภาคปกติ-ประจำปีการศึกษา-2559

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลงทะเบียนเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัวในเวบไซต์ http://www.reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp ศึกษาคู่มือได้ในเว็บไซต์หัวข้อ 2. “ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ โทร 077913378Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 8 สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที 9 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00Continue Reading

อ่านรายละเอียด http://sru.ac.th/index.php/news-and-announcement/students-news/item/1940-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%97-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/2558.html

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติผลรอบ ครั้งที่ 3 : วันที่ 15 มีนาคม 2559 ปีการศึกษาContinue Reading

ประกาศ (ด่วน) จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ รหัส 54 (ปี 5) ที่จะสำเร็จการศึกษาContinue Reading

แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 29 ก.พ. 2559Continue Reading

บัณฑิตสามารถเข้ากรอกข้อมูลบัณฑิตและภาวะการมีงานทำได้ที่ http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp