คณะนิติศาสตร์ มรส.จัดวิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1

วิพากษ์1

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดวิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพุดตาน คณะนิติศาสตร์ เพื่อการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้เข้าร่วม :
1. ผู้บริหารคณะ
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3. คณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
4. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ ข้าราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. นายสุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ รองคณบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. นายสมชาย เลี้ยงจรูญรัตน์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี