ศาสตร์และศิลป์ของความเป็นครูกฎหมาย

นิติศาสตร์ มรส.มุ่งพัฒนาศาสตร์และศิลป์ของความเป็นครูกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการศาสตร์และศิลป์แห่งจิตวิญญาณความเป็นครูกฎหมาย การจัดการความรู้ในแผนปฎิบัติการและงานประกันคุณภาพ วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ The Adventure Mountain Club จังหวัดพังงา
โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ ”
ศาสตร์และศิลป์ของความเป็นครูกฎหมาย “ให้แก่อาจารย์ของคณะนิติศาสตร์

ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง Facebook