การศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

การศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงษ์และคณะ คณะนิติศาสตร์ มรภ สุราษฎร์ธานี
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

รายงานฉบับสมบูรณ์