ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 11

ประกาศ
ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 11 ดังนี้