ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 11

รุ่นที่ 11

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ