นิติศาสตร์ มรส.จับมือสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน

นิติศาสตร์ มรส.จับมือสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน

       คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมมือกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “คลินิกกฎหมาย” ณ หมู่ 3 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
         วันที่ 5 กรกฎาคม 2561  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมมือกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “คลินิกกฎหมาย ” ณ หมู่ 3 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชนอีกด้วย โดยมี อาจารย์อภิชาติ โกศล อ.ศุภัทรชญา วีระกูล อ.ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ และ อ.พงศกร ถิ่นเขาต่อ โครงการนี้ได้ร่วมมือกับ สภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้สนับสนุนวิทยากร 2 คน คือ ทนายฤทธิรงค์ ทองสัมถทธิ์ และ ทนายพงศ์นิยะ นิยะกิจ

      อาจารย์อภิชาติ โกศล  ประธานฝ่ายงานบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีภารกิจหลักในการรับใช้สังคมโดยการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและพันธกิจหลักของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาประการหนึ่งคือการบริการวิชาการแก่สังคม การบริการวิชาการเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายสู่ท้องถิ่นและสังคมเพื่อให้สังคมมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดสังคมฐานความรู้ อันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความก้าวหน้าและความเข้มแข็งของสังคม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ลดความขัดแย้ง นอกจากนี้ การบริการทางวิชาการยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย