นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษากฎหมาย วันที่ 26 มิถุนายน 2561 – 3 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณคณะนิติศาสตร์และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย  เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับพฤติกรรม มีความพร้อมที่ดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระเบียบ วินัย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในมหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
อาจารย์กิตติพิชญ์ โสภา รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวว่า การเตรียมความพร้อม เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา เพื่อนักศึกษาสามารถปรับพฤติกรรม มีความพร้อมที่ดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระเบียบ วินัย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียน การทบทวนบทเรียน การจัดสรรเวลา การทำกิจกรรม  การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในมหาวิทยาลัย ประกอบการแนะนำและเสนอแนวความคิดในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในสังคมที่กว้างขึ้นและสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีกิจกรรมดังนี้

นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์นิติศาสตร์ เป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ที่กระทำกันอยู่เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความผูกพัน ความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง นอกจากนั้นยังมีการสอดแทรกการเรียนรู้ในด้านวิชาการร่วมในกิจกรรมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสถานที่ในมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรม วอล์ค แรลลี่ (Walk Rally)  รวมถึงการพบปะพูดคุยการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยคณาจารย์และรุ่นพี่ เช่น การแต่งกาย กฎจราจร การลงทะเบียนเรียน การใช้เทคโนโลยี และการสืบค้นค้นคว้าการใช้ห้องสมุด เป็นต้น
นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

 กิจกรรมรำลึกสืบสานฝากตัวกับพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเติบโตเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ โดยการสร้างจิตสำนึกของการเป็นนักกฎหมายที่ดีตามแนวพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาให้เกิดความอบอุ่นและสร้างสายสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความผูกพันและเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยในอนาคต รวมทั้งจะเป็นการสืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามอีกด้วย
นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

ดูภาพกิจกรรมทาง Facebook