โครงการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปี 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปี 2562  ณ ห้อง LAWContinue Reading