คณะนิติศาสตร์ มรส. ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะนิติศาสตร์ มรส. ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เร่งผลักดันการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL) เพื่อการพัฒนา นักกฎหมายที่มีทักษะปฏิบัติจริงที่มีความโดดเด่น รองรับการจัดการศึกษาแนวทางใหม่ลักษณะหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based)
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง GA 104 อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อาจารย์อภิชาติ โกศล รองคณบดีฝ่ายวางแผน งบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยอาจารย์ฐานิตา อินทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 – 24 มิถุนายน 2565 ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 208 คน