กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์

วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีท่านคณบดี อาจารย์นนทชัย โมรา ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาให้มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
กีฬาสานสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา การเล่นกีฬานอกจากจะพัฒนาความสมบูรณ์ทางร่างกายแล้วยังเป็นการพัฒนาจิตใจในทางอ้อมด้วย เพราะการแข่งขันกีฬาเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รุ่นพี่รุ่นน้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในคณะส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระหว่างคณะด้วย