ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต