คณะนิติศาสตร์ มรส. ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.รัชนี สุขสวัสดิ์

ดร.รัชนี สุขสวัสดิ์
คณะนิติศาสตร์ มรส. ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.รัชนี สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ #เนื่องในโอกาส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
#คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี “สถาบันที่ผลิตนักนิติศาสตร์ให้มีอัตลักษณ์เป็นคนดีเพื่อสังคม และมีทักษะเป็นวิศวกรสังคม สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”