งานวิจัยปี 2557

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ
1 นายภูภณัช  รัตนชัย หลักการเบญจศีลที่มีอิทธิพลต่อประมวลกฎหมายอาญา : กรณีศึกษาหมวดว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและหมวดว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รายได้

2557

30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
2 นางสาวนิรมล  ยินดี ปัญหาทางกฎหมายในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา รายได้

2557

30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
3 นางสาวพรวิไล อุ้ยดำรงธรรม ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร :  ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล  นาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม     จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายได้

2557

30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
4 นายศักดิ์กฤต แจมิตร ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล :  ศึกษากรณีการใช้พื้นที่ทางทะเล ตำบลตะเคียนทอง  อำเภอกาญจนดิษฐ์                  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายได้

2557

60,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
5 นายรพี  พิกุลงาม มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าเงาะโรงเรียน รายได้

2557

30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
6 นายวัฒนา

คณาวิทยา

มาตรการทางกฎหมายในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการลดและกำจัดขยะ :  ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย   อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายได้

2557

40,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว