งานวิจัยปี 2558

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ
 1 นางสาวขวัญทยา
บุญเชิด
มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมพุมเรียง      อ.ไชยา   จ.สุราษฎร์ธานี รายได้

2558

 30,000  ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
 2  นางสาวรัชนี
สุขสวัสดิ์
 ปัญหาเขตอำนาจสอบสวนในการดำเนินคดีอาญาของเด็กและเยาชน ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.2553 รายได้

2558

 30,000  ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
3 นายกิตติพิชญ์  โสภา มาตรการทางกฎหมายในการซื้อสิทธิ ขายเสียง  กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 รายได้

2558

30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
4 นายสมชาย  บุญคงมาก ปัญหาการถ่วงดุลการไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 145/1 รายได้

2558

50,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว

รายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับทุนภายนอก

ประจำปีงบประมาณ 2558

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ
1. ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ กลยุทธ์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเคียนซา     จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุนวิจัยจากเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

สกอ. ภาคใต้

100,000 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2. ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ มาตรการการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจำกรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้ สกว. 360,000 กำลังดำเนินการ
รวม 460,000