research

งานวิจัยปี 2559

research

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ
1 นางสาวฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยกับการสืบสวนสอบสวนของประเทศมาเลเซีย รายได้

2559

30,000 ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน
2 นางสาววิไลวรรณ์ บุญลอย การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐฟิลลิปินส์ รายได้

2559

30,000 ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน
3 นางสาวสุนิสา หาบสา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสู รายได้

2559

30,000 ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน
4 นายภูภณัช รัตนชัย กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทชุมชน กรณีศึกษาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7        ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน               จ.สุราษฎร์ธานี รายได้

2559

60,000 ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน
 5 ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระทำทางปกครองในระบบสาธารณะโดยองค์การภายในฝ่ายปกครอง กรณีศึกษากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รายได้

2559

 40,000  ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน
 6 นางสาวสุชาดา ศรีใหม่ ปัญหาการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินจากคำสั่งทางปกครองศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายได้

2559

 35,000  ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน