ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อดังเอกสารแนบ ดังนี้

1.ประกาศ
2.รายชื่อติดประกาศ