ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 8
สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที 9 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Exlaw 8